Regulamin

Image

Regulamin Szkółki Narciarskiej Sun School

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Sun School wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekunów prawnych. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Sun School nie ubezpiecza klientów - sugerujemy, aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.
1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera umowę cywilnoprawną z FHU Stanisław Skorusa, prowadzącym działalność gospodarczą jako Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Sun School z siedzibą w Witowie 34-512 ul. Witów 205c, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Klientów. Karnety należy nabyć w kasie Ośrodka Narciarskiego Witów-Ski przed rozpoczęciem zajęć.

3. Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w Biurze Szkoły Sun School. Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się z Biurem Szkółki telefonicznie lub mailowo. Biuro Obsługi Klienta wyśle do Państwa formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji.

4. Lekcje są rezerwowane w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Sun School, dopiero po zaksięgowaniu wpłaty zadatku w wysokości określonej w potwierdzeniu zamówienia.

5. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.

6. Należność za lekcję należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie w Biurze Szkoły Sun School.

7. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za lekcje, na których nie będzie obecny bez względu na przyczynę nieobecności.

8. Klient może zmienić termin lekcji, po konsultacji z Biurem Szkoły Narciarskiej Sun School.

9. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

10. Instruktor może odmówić udziału w zajęciach lekcyjnych Klientowi, który nie posiada odpowiedniego wyposażenia: kasku (dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków), sprzętu narciarskiego lub snowboardowego oraz karnetu. W takim przypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w zajęciach lekcyjnych.

11. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji lub szkoła nie może zrealizować zlecenia.

12. Klienci szkoły spotykają się z Instruktorem w miejscach oznaczonych numerem.

13. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Sun School trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min)

14. Obowiązkiem piekuna prawnego jest odebranie punktualnie dziecka po ukończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.

15. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub znajduje się w widocznej niedyspozycji fizycznej uniemożliwiającej wykonywanie ćwiczeń podczas lekcji. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.

16. Przed przystąpieniem do lekcji Klient lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi Biura Szkoły lub Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.

17. Wystąpienie szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić prowadzącemu zajęcia. O dalszym udziale Klienta w zajęciach lekcyjnych decyduje Instruktor.

18. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/snowboardowego, a także szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń Instruktora prowadzącego zajęcia.

19. Instruktor ma obowiązek sprawdzenia, czy wyposażenie Klienta nie jest wadliwe. W przypadku stwierdzenia wadliwości wyposażenia, stosuje się odpowiednio pkt. 10.

20. Instruktor nie ma prawa ingerować w ustawienie siły potrzebnej do wypięcia wiązań narciarskich. W przypadku źle ustawionych wiązań, źle dobranych nart, lub innego wyposażenia, Instruktor wskaże najbliższy serwis lub wypożyczalnię narciarską, gdzie będzie możliwa regulacja lub wymiana sprzętu.

21. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z Instruktorem szkoły Sun School, musi być zgłoszony do Biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nieposiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.

22. Podczas zajęć Klient korzysta z wyciągów poza kolejnością.

23. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom- w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

24. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę Sun School.

25. Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu Instruktorzy, dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza/snowbordzisty na stoku.

26. Korzystanie z oferty kursów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

27. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.

28. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli ilość osób zgłoszonych na zajęcia grupowe będzie mniejsza niż 3.

29. Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do przeniesienia Klienta do innej grupy, jeśli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy, do której został on przydzielony na początku kursu.

30. Sprawy, które nie są objęte niniejszym regulaminem są regulowane przez właściciela Szkoły Narciarstwa i Snowboardu Sun School, który zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

31. Szkoła narciarska i snowboardowa Sun School zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 16.12.2019
Image

Stacja Narciarska Witów-ski
Stacja narciarska i Restauracja Witowianka

Witów 205c, 34-512 Witów

Godziny otwarcia

Widokowa kolej linowa:
Restauracja Witowianka: Czynna

Znajdź nas

Partnerzy

Client 1